Welcome to the ItchyForum.
Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 84
 1. #1
  Meteor Netizen
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  1

  Phòng khám c? x??ng kh?p Thái Bình D??ng Qu??*n 2

  Hi?n ni, các b?nh lý phai tê x??ng khuýp còn gia t?ng nhanh chóng ??ng nh?ng con m?ng ?áng báo ??ng t?i Vi?t Nam v?* trên r?a gi?i. dù r?ng b?nh giò hi?m nguy t?i t?*nh m?nh m?* gi? d? quá trình ch?n ?oán v?* ?i?u tr?ng ph?t không ?úng cách gi?*u th? d?n t?i bi?n ch?ng nghiêm tôn tr?ng. gi?i ?áp t??ng ?ng nhu c?u th?m nh?* ?á v?* ?i?u tr? các b?nh bay c? x??ng kh?p ng?*y c?*ng ph? quát, bu?ng nh?* tù x??ng kh??p Thái Bình D??ng (t?a nh?c t?i s? 36 ?inh Tiên Ho?*ng, P.?a Kao, Qu??*n 1, TPHCM) h? ra ??i v?* ?i v?*o ho?t h?. ?ây xu? t?*nh h?nh l?* ch?n h? tr? s??*a b?nh x??ng kh?p an tuy?n, ti?m qu?.


  Trang báo ph?* khám b?nh c? x??ng kh?p ? Phòng Khám Thái Bình D??ng + T?ng v? thu?c X??*NG KH?P NH?T NH?T h? tr? sau khi khám theo quy trình c?a chúng tôi.

  Ch??ng trình ?u ?ãi gi?m t? 20% ??n 80% chi ph?* khám v?* ?i?u tr? c? x??ng kh?p t?i phòng khám Thái Bình D??ng. ??c bi?t, phát thu?c mi?n ph?* sau ?i?u tr? v?* theo dõi b?nh án qua h? th?ng online

  Nh??*n mã khuy?n mãi t?i ?ây: https://sites.google.com/site/phongk...inhduongtphcm/

  ??a ch? khám c? x??ng kh?p Thái Bình D??ng có t?t không ?

  Pho?ng kha?m x??ng kh??p Thái Bình D??ng l?* m?t trong nh?ng c? s? y t? uy t?*n. Quy trình khám ch?a b?nh thông minh ???c chuyên gia trong ng?*nh ?ánh giá cao v? ch?t l??ng. Tôn ch? duy nh?t c?a phòng khám l?* luôn ??t y?u t? an to?*n v?* s?c kh?e c?a b?nh nhân lên h?*ng ??u. Phòng khám luôn n? l?c nâng cao ch?t l??ng tay ngh? bác s?, ch?t l??ng ph?c v? v?* c??*p nh??*t công ngh? tr? li?u tiên ti?n ?? ti?t ki?m chi ph?* c?ng nh? th?i gian h?i ph?c.

  Phòng khám x??ng kh??p Thái Bình D??ng chuyên th?c hi?n t? v?n, th?m khám v?* h? tr? ?i?u tr? các lo?i b?nh lý v? c? x??ng kh?p nh?:

  - Thoát v? ??a ??m: thoát v? ??a ??m c?t s?ng l?ng, thoát v? ??a ??m c?t s?ng c?,...

  - Ch?n th??ng x??ng kh?p: ch?n th??ng do tai n?n, gãy x??ng, s?ng kh?p, bong gân, c?ng c?,...

  - Thoái hoá kh?p: thoái hoá ??t s?ng c?, thoái hoá ??t s?ng l?ng, thoái hoá kh?p g?i...

  - ?au l?ng: ?au c?t s?ng l?ng, ?au th?t l?ng,...

  - Viêm kh?p: viêm kh?p gout, viêm kh?p g?i, viêm kh?p d?ng th?p, viêm ?a kh?p...

  - Gai c?t s?ng: gai c?t s?ng l?ng, gai c?t s?ng c?, gai gót chân...

  - ?au x??ng kh?p: ?au c?, ?au vai, ?au vai gáy, ?au cánh tay, ?au chân, ?au kh?p g?i, ?au c? chân,...

  - Các b?nh khác: s?ng kh?p, viêm s?n s??nm ?au x??ng cùng c?t...

  PH??*NG PHÁP CH?A B?NH ??C BI?T L?NG GHÉP GI?A HI?N ???*I VÀ TRUY?N TH?NG

  T?i Pho?ng kha?m C? x??ng kh??p Thái Bình D??ng, ph??ng th?c h? tr? ?i?u tr? các b?nh v? c? x??ng kh?p r?t ??c bi?t, l?ng ghép gi?a hi?n ??i v?* truy?n th?ng, ?ó l?* Dao châm He-Ne v?* ph??ng pháp dùng thu?c.

  ?i?u tr? b?nh x??ng kh?p b?ng dao châm He-ne nh? th? n?*o?

  - ??u tiên, bác s? s? tiêm thu?c vùng ?au, sau ?ó s??* d?ng dao châm tác ??ng tr?c ti?p lên v? tr?* ?au, bóc tách mô s?n.

  - Ti?p theo, m?t lo?i thu?c ??c tr? chuyên dùng ?? h? tr? ?i?u tr? x??ng kh?p ???c ??a v?*o c? th?, thu?c n?*y th?m th?u r?t nhanh ?em l?i hi?u qu? gi?m ?au nhanh chóng.

  - Xong quá trình ?ó, bác s? s? áp d?ng các k? thu??*t v??*t lý tr? li?u nh?, châm c?u, b?m huy?t, xoa bóp, chi?u tia h?ng quang, sóng viba, truy?n d?ch,… Giúp ch?ng viêm, gi?m ?au, tái t?o v?* t?ng c??ng mi?n d?ch hi?u qu?, giúp c?i thi?n tu?n ho?*n máu v?* gi?m s?o.

  Dao châm l?* s? k?t h?p gi?a dao châm c?u v?* dao ti?u ph?u nên v?t xâm l?n c?c nh?. Có th? nói ?ây l?* m?t cách th?c ch?a b?nh tiên ti?n m?* không ph?i c? s? n?*o c?ng áp d?ng.

  Cách h? tr? ?i?u tr? b?nh x??ng kh?p b?ng thu?c

  Bên c?nh ph??ng pháp Dao châm He-ne, ??i v?i nh?ng b?nh nhân m?c b?nh ? giai ?o?n nh?, bác s? s? s??* d?ng ph??ng pháp dùng thu?c ?? ?i?u tr? b?nh.

  Nh?ng lo?i thu?c ???c s??* d?ng s? l?*m gi?m tri?u ch?ng b?nh x??ng kh?p nhanh chóng, ??ng th?i b? sung d??ng ch?t ?? giúp x??ng kh?p ph?c h?i l?i c?u trúc v?* ch?c n?ng.

  N?u b?n ?ang m?c ho?c nghi ng? m?c b?t k? b?nh lý c? x??ng kh?p n?*o, mu?n tìm hi?u k? h?n v? các ph??ng pháp h? tr? ?i?u tr?, nh?p ngay v?*o B?NG CHAT bên d??i ?? bác s? chuyên khoa t? v?n c? th? chi ti?t.


  THÁI BÌNH D??*NG TH?A MÃN NHI?U TIÊU CHÍ C?A M?T PHÒNG KHÁM CH?T L??NG

  » Phòng khám ch?*nh quy, có gi?y phép

  Pho?ng kha?m x??ng kh??p Thái Bình D??ng l?* m?t trong nh?ng ??a ch? uy t?*n v?* ???c r?t nhi?u ng??i b?nh tin t??ng l?a ch?n. B?i, phòng khám h?i t? ??y ?? các y?u t? c?a m?t c? s? y t? ch?*nh quy, có th? ?áp ?ng m?i yêu c?u khám ch?a b?nh c? x??ng kh?p c?a t?t c? ng??i b?nh. Ngo?*i ra, Thái Bình D??ng còn ???c S? Y T? TP.HCM c?p phép ho?t ??ng v?* ch?u s? qu?n lý ch?t ch? c?a c? quan n?*y.

  » Trang thi?t b? y t? ???c ??u t? hi?n ??i

  Bên c?nh vi?c chú tr?ng nâng cao ch?t l??ng khám ch?a b?nh thì phòng khám c?ng ??y m?nh vi?c h?c h?i v?* ??u t? các trang thi?t b?, công ngh? hi?n ??i nh?m nâng cao ch?t l??ng khám ch?a b?nh.

  » ??i ng? y bác s? gi?i

  T?t c? các y bác s? l?*m vi?c t?i phòng khám l?* nh?ng chuyên gia h?*ng ??u trong l?nh v?c c? x??ng kh?p v?* có trên 10 n?m kinh nghi?m trong vi?c th?m khám v?* h? tr? ?i?u tr? th?*nh công cho nh?ng ng??i b?nh không may m?c ph?i các b?nh lý n?*y.

  » Môi tr??ng phòng khám khang trang, s?ch s?

  Môi tr??ng khám ch?a b?nh luôn ??m b?o trong ?i?u ki?n s?ch s?, an to?*n, thoáng mát, các phòng ti?u ph?u, xét nghi?m ???c vô trùng k? l??ng, phòng thu?c, phòng h?i s?c ??t chu?n qu?c t?.

  » Th?m khám tr?c ti?p: Ngo?*i ra, b?nh nhân c?ng có th? tr?c ti?p ??n phòng khám t?i ??a ch? 36 ?inh Tiên Ho?*ng, P.?a Kao, Qu??*n 1, TPHCM ?? ??ng k?* khám b?nh. V?i ??i ng? chuyên viên ân c?n, chu ?áo giúp b?nh nhân c?m th?y tho?i mái, ??ng th?i ti?t ki?m th?i gian m?* không ph?i ch? ??i lâu nh? nh?ng b?nh vi?n công khác.

  » Ch? ?? ?u ?ãi ??c bi?t: ??i v?i nh?ng b?nh nhân [??t h?n online] v?* b?nh nhân ??n t? các t?nh ngo?i th?*nh, phòng khám x??ng kh??p Thái Bình D??ng có ch?*nh sách h? tr? b?ng nhi?u quy?n l?i h?p d?n, hi v?ng có th? giúp b?n yên tâm v?* tho?i mái h?n trong vi?c h? tr? ?i?u tr? b?nh. M?i chi ti?t có th? tham kh?o b?ng cách nh?p v?*o B?NG CHAT d??i ?ây.

 2. #2
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  151

  hobionsithCiz avdgn


 3. #3
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  149

  Tuntygync qiqtw


 4. #4
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  149

  Tuntygync twmyy


 5. #5
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  149

  Tuntygync aipwu


 6. #6
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  154

  Ticeneocapept gqirh


 7. #7
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Location
  Japan
  Posts
  1

  ?????????? ?????

  ?????????? ?????

  ????????? ?????

 8. #8

 9. #9
  Member
  Join Date
  Dec 2019
  Location
  USA
  Posts
  150

 10. #10
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jan 2020
  Location
  Taiwan
  Posts
  1

  ????? ? ????????? ?? ?????


 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top