Welcome to the ItchyForum.
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  Meteor Netizen
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  4

  Ph?i l?*m sao n?u ?i toilet rát ra máu b?m ? c? th? con gái

  Lý do ?i ?ái th?n ra máu t?*m ? ??*n b?* l?* gì ?

  ?i ti?u ra máu (?ái ra máu) l?* hi?n t??ng có máu trong n??c ti?u. ?ây l?* tình tr?ng nguy hi?m song ?ây l?i l?* v?n ?? khá “t? nh?” nên nhi?u b?nh nhân ch?n ch?, trì hoãn ?i khám. Hãy cùng chuyên gia ?i tìm hi?u nguyên nhân gây ra hi?n t??ng ?i ti?u ra máu, ?? có nh??*n th?c v?* có cách can thi?p ?i?u tr? k?p th?i.

  HI?N T??NG ?I TI?U RA MÁU DO ?ÂU?
  ?i ti?u ra máu l?* hi?n t??ng sau khi ?i ti?u, n??c ti?u có xen l?n máu nên n??c ti?u có m?*u h?ng, m?*u g? s?t, nâu hay nghiêm tr?ng nh?t l?* m?*u ?? t??i.

  Tình tr?ng có th? g?p ? c? nam v?* n? gi?i do r?t nhi?u nguyên nhân gây ra, có th? ch? l?* nh?ng ch?n th??ng bên ngo?*i, m?c các b?nh nam - ph? khoa ho?c lây nhi?m các b?nh tình d?c nguy hi?m; c? th? nh? sau:

  ++ Ch?n th??ng: L?*m vi?c quá s?c, va ???*p m?nh, tai n?n lao ??ng… l?*m t?n th??ng, b?*ng quang ho?c th??*n, các t? b?*o máu v? ra, khi ti?u ti?n ng??i b?nh s? th?y n??c ti?u l?n máu.

  ++ B?nh l??*u: ?i ti?u nhi?u l?n, ti?u bu?t, ti?u rát, ti?u ra m?, ti?u ra máu; ?au ? vùng hông, x??ng ch??*u, b?n, háng, khi quan h? b? ?au t?c kèm theo s?t... l?* d?u hi?u ch?*nh c?a b?nh l??*u. ?ây l?* b?nh xã h?i nguy hi?m, c?n ???c ?i?u tr? c?*ng s?m c?*ng t?t.

  ++ Sùi m?*o g?*: ? giai ?o?n ??u b?nh ch? l?* s? xu?t hi?n c?a các m?n cóc, nhú gai nh? không ?au, không ng?a. Sau ?ó, n?t sùi phát tri?n l?n, liên k?t v?i nhau th?*nh m?ng l?n l?*m t?c ngh?n ni?u ??o, d?n ??n hi?n t??ng ?i ti?u khó, ti?u ra máu, ti?t d?ch có mùi hôi, ng?a ngáy...

  ++ Nhi?m khu?n ???ng ti?t ni?u: Khi vi khu?n xâm nh??*p v?*o ???ng ti?t ni?u s? gây viêm ???ng ti?t ni?u v?* l?*m t?n th??ng niêm m?c ni?u ??o, ni?u qu?n, b?*ng quang… d?n ??n hi?n t??ng ti?u ra máu.

  ++ B?nh lý v? tuy?n ti?n li?t (nam gi?i): Viêm tuy?n ti?n li?t, phì ??i (u x?) tuy?n ti?n li?t hay ung th? ti?n li?t tuy?n l?* nh?ng nguyên nhân ph? bi?n gây ra ch?ng ti?u khó, ti?u són, b?* ti?u, th??*m ch?* ?i ti?u ra máu ? nam gi?i.

  ++ ? n? gi?i, ?i ti?u ra máu có th? l?* d?u hi?u c?nh báo ung th? âm ??o, ung th? c? t??* cung... bên c?nh ?ó, ch? em còn th?y vùng k?*n ?au, t?c, kh?* h? ra nhi?u, mùi hôi, quan h? ?au rát, gi?m sút cân n?ng.

  K?t lu??*n: Nh?ng b?nh lý có liên quan ??n ?i ti?u ra máu r?t ?a d?ng, có t?*nh ch?t nguy hi?m cao! Do ?ó, khi phát hi?n tri?u ch?ng ng??i b?nh nên ??n các b?nh vi?n, phòng khám uy t?*n nh? Phòng Khám ?a Khoa TBD ?? ???c chuyên gia khám v?* t? v?n ?i?u tr? k?p th?i, hi?u qu? v?* ti?t ki?m chi ph?*!

  ?A KHOA TBD: ??A CH? CH?A ?I TI?U RA MÁU UY TÍN, HI?U QU?

  Phòng Khám ?a Khoa TBD l?* m?t trong các c? s? y t? uy t?*n h?*ng ??u t?i TPHCM trong l?nh v?c nam khoa, ph? khoa, b?nh xã h?i... s? h?u nh?ng th? m?nh v??t tr?i giúp ch?a tr? b?nh th?*nh công, ch?t l??ng d?ch v? luôn l?*m h?*i lòng ng??i b?nh, t? ?ó t?o d?ng ni?m tin cho ?ông ??o b?nh nhân ? TPHCM v?* các t?nh lân c??*n.

  ?i?u tr? n?i khoa: S??* d?ng thu?c kháng sinh v?* thu?c ??c tr? ?? tiêu viêm, di?t khu?n, l?*m l?*nh t?n th??ng ? ???ng ti?u, ng?n ch?n s? phát tri?n vi khu?n gây viêm nhi?m, gi?m d?n tri?u ch?ng c?a b?nh.

  ?i?u tr? b?ng ph??ng pháp CRS: Áp d?ng cho nh?ng tr??ng h?p t?n th??ng d??ng v??*t gây t? máu ?au nhi?u ho?c viêm nhi?m ? tinh ho?*n. Ph??ng pháp s??* d?ng hi?u ?ng d?n nhi?t tác ??ng tr?c ti?p lên vùng b?nh, lo?i b? s?ng, viêm, ch?n ??ng tình tr?ng ?i ti?u ra máu.

  ?i?u tr? b?ng công ngh? Oxygen, Dao Leep trong ?i?u tr? ?i ti?u ra máu do viêm nhi?m ph? khoa an to?*n, hi?u qu? cao, s?c kh?e h?i ph?c nhanh chóng, ng?n ng?a tái phát,…

  Ph??ng pháp DHA: B?ng vi?c s??* d?ng công ngh? nhi?t ?i?n tr??ng giúp tiêu di?t m?m b?nh, lo?i b? nguyên th? DNA c?a vi khu?n gây b?nh, t?ng c??ng h? mi?n d?ch, ??y lùi b?nh nhanh chóng nên ti?t ki?m nhi?u th?i gian v?* chi ph?*.

  Ph??ng pháp ALA – PDT: ?ng d?ng tia quang ALA tiêu di?t h?t n?t sùi m?* không gây ?au ??n, không ?? l?i s?o, h?n ch? ???c kh? n?ng tái phát m?t cách hi?u qu?.

  Bên c?nh ph??ng pháp ch?a tr? hi?u qu? cao, Phòng Khám ?a Khoa TBD luôn ?i ??u trong ch?t l??ng khám ch?a tr? v?* d?ch v? y t? chuyên nghi?p v?* hi?n ??i giúp b?nh nhân yên tâm khám ch?a b?nh.

  ? Phòng khám ???c S? Y T? TPHCM c?p phép ho?t ??ng ch?*nh quy

  ? Có ??i ng? chuyên gia gi?i, có h?n 15 n?m kinh nghi?m, tay ngh? v?ng v?*ng tr?c ti?p khám ch?a ??m b?o hi?u qu? cao.

  ? H? th?ng máy móc, thi?t b? y t? ??y ??, ???c nh??*p kh?u t? n??c ngo?*i, ???c vô trùng theo ?úng chu?n B? Y T? quy ??nh, h? tr? ch?n ?oán b?nh ch?*nh xác, quá trình ?i?u tr? suôn s?.

  ?To?*n b? thông tin cá nhân c?a b?nh nhân ???c l?u b?nh án ?i?n t??* v?* b?o m??*t an to?*n, ch?t ch?.

  ? Xây d?ng quy trình khám b?nh rõ r?*ng, m?i th? t?c khám, ch?a ??u nhanh g?n v?* thu??*n ti?n, giúp b?nh nhân ti?t ki?m chi ph?* v?* th?i gian khám ch?a b?nh.

  ? Chi ph?* khám ch?a b?nh r?t h?p lý, ???c niêm y?t công khai rõ r?*ng theo quy ??nh c?a S? Y T?, trao ??i tr??c khi ?i?u tr?, ??m b?o quy?n l?i cho ng??i b?nh.

  Phòng khám l?*m vi?c t? 8h – 20h h?ng ng?*y, k? c? l?, t?t thu??*n ti?n cho b?nh nhân s?p x?p gi? khám ch?a. H?n n?a, thông qua h? th?ng [T? v?n online mi?n ph?*] s? giúp b?nh nhân ??t h?n khám tr??c d? d?*ng.

  H?i bác s? online t?i ?ây: https://g.page/thuoctaygiare

 2. #2

  Your starS...

  https://is.gd/Kcss1U Aliexpress black friday 2019 - sale to 90%...

 3. #3
  Meteor Netizen
  Join Date
  Dec 2019
  Location
  Luxembourg
  Posts
  1

  Reliable Medical Supplies

  Reliable Medical Supplies

  inosine pranobex usa

 4. #4
  Meteor Netizen
  Join Date
  Feb 2020
  Posts
  1

  hydra123.com

  hydra-2-web.net


  hydra2vvab.com

 5. #5
  Meteor Netizen
  Join Date
  Feb 2020
  Posts
  1

  hydraruzxnew4afonion.com

  hdra2web.com


  hydra2vvab.com

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top