Chúng tôi bán s? v?* l? thu?c c??ng d??ng ng?a c?a Thái Lan r? nh?t. N?u anh em n?*o ch?a bi?t nên mua thu?c con ng?a t?ng sinh lý nam ? ?âu t?t có th? g?i ngay cho chúng tôi.

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* th?c ph?m ch?c n?ng giúp cho các m?*y râu tìm l?i b?n l?nh trong chuy?n ch?n g?i. Bên c?nh ?ó, s?n ph?m n?*y còn giúp c??*u bé ?? kh?e m?nh ?? chi?n ??u b?n b? v?* ch?ng l?i s? m?t m?i sau m?i cu?c yêu.

Nh?ng thông tin c?n bi?t v? thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* s?n ph?m h? tr? sinh lý nam gi?i, giúp nam gi?i l?y l?i b?n l?nh c?a ch?*nh mình trong chuy?n “?y”. ?ây l?* m?t s?n ph?m ???c nghiên c?u v?* s?n xu?t trên dây chuy?n tiên ti?n c?a công ty Hong Kong Cow King Health Product Co.LTD – Thái Lan.

Th?*nh ph?n có trong thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái

M?i viên nén thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* s? quy t? c?a nhi?u th?o d??c quý hi?m có s?n trong t? nhiên nh?: Chinese caterpillar fungus, Boschniakia rossica, Sealwort, Pilous antler, Cynomorium, Ginseng, Medlar, Angelica,… Vì v??*y, các quý ông có th? an tâm khi s??* d?ng m?* không c?n quá lo l?ng v? m?t s? tác d?ng ph? c?a thu?c.

Trong m?i th?o d??c ??u ch?a nh?ng th?*nh ph?n v?i nh?ng công d?ng n?i b??*t, c? th? nh? sau:

Nhung h??u (Pilous antler): Có tác d?ng h? tr? ?i?u tr? tình tr?ng xu?t tinh s?m, li?t d??ng, h? tr? c?i thi?n ch?c n?ng tuy?n th??ng th??*n. ??ng th?i, nhung h??u còn giúp ch?c kh?e c? b?p, mau l?*nh v?t th??ng, giúp ng? ngon;

B?ch ch? (Angelica): Có tác d?ng ph?c h?i sinh l?c ? nam gi?i, giúp các quý ông tìm l?i b?n l?nh trong chuy?n ch?n g?i, t?ng s? l?u thông máu ??n d??ng v??*t, h? tr? ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m. Ngo?*i công d?ng c?i thi?n ch?c n?ng sinh lý cho nam gi?i, b?ch ch? còn l?* th?o d??c giúp h? tr? ?i?u tr? th?p kh?p, ho khan, ho lâu ng?*y không kh?i, v?*ng da, viêm loét d? d?*y, ch?a ng? không ngon, ?n không tiêu;

Nhân sâm (Ginseng): Có tác d?ng k?*ch th?*ch s? ham mu?n tình d?c, ?i?u tr? tình tr?ng suy gi?m ch?c n?ng tình d?c, giúp c?i thi?n ch?t l??ng v?* s? l??ng tinh binh;

S?n tra (Medlar): Có tác d?ng ?i?u tr? li?t d??ng. ??ng th?i s?n tra c?ng ch?*nh l?* v? th?o d??c giúp ng?n ng?a các b?nh tim m?ch, ung th? tuy?n li?t, b?nh ung th? khác,…;

?ông trùng h? th?o (Chinese caterpillar fungus): Có tác d?ng t?ng ham mu?n tình d?c, h? tr? ?i?u tr? r?i lo?n ch?c n?ng sinh lý nam gi?i. M?t khác, lo?i th?*nh ph?n n?*y còn giúp c?i thi?n tình tr?ng ti?u ?êm do th??*n y?u, c?i thi?n s?c kh?e tim m?ch, t?ng c??ng s?c kh?e;

Boschniakia rossica: Có tác d?ng t?ng c??ng sinh lý nam, gi?i, b? th??*n, tráng d??ng. Bên c?nh ?ó, th?*nh ph?n n?*y ???c xem nh? lo?i thu?c b? giúp h? tr? c?i thi?n ch?c n?ng th??*n, tim, t?ng kh? n?ng duy trì tr?* nh?;

Sealwort: Có tác d?ng t?ng s? ham mu?n tình d?c, h? tr? ?i?u tr? b?nh vô sinh, hi?m mu?n. Ngo?*i ra, th?*nh ph?n n?*y ???c s??* d?ng nh? thu?c tr? hóa da v?* x??ng, giúp t?ng tuy?n s?a ? ph? n?, h? tr? ?i?u tr? b?nh tim, ho khan, lao,…;

Cynomorium: Có tác d?ng ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m, r?i lo?n c??ng d??ng, ch?ng m?ng tinh, di tinh. giúp c?i thi?n ch?t l??ng v?* s? l??ng c?a tinh trùng.

Công d?ng c?a thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* s?n ph?m chuyên dùng cho nam gi?i trên 18 tu?i v?i nh?ng công d?ng sau:

C?i thi?n ch?c n?ng sinh lý ? nam gi?i, t?ng s? ham mu?n tình d?c;

H? tr? ?i?u tr? tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng, xu?t tinh s?m, li?t d??ng, hi?m mu?n, vô sinh;

T?ng kh? n?ng c??ng c?ng, giúp c?i thi?n ch?t l??ng v?* s? l??ng binh tinh;

T?ng c??ng s?n xu?t hormone sinh d?c nam gi?i m?t cách t? nhiên

Giúp kéo d?*i th?i gian yêu;

Tránh tình tr?ng m?t m?i sau m?i cu?c yêu, giúp duy trì cu?c yêu ???c b?n b?.

H??ng d?n s??* d?ng th?c ph?m ch?c n?ng C??ng D??ng Ng?a Thái

S??* d?ng 1 viên thu?c cùng v?i m?t c?c n??c l?n ?? t?ng hi?u qu?. Thu?c có th? nhai nát, vì khi nhai thu?c, thu?c s? h?p th? ???c nhanh h?n.

Thông th??ng, các quý ông nên s??* d?ng 1 viên tr??c khi quan h? 30 – 45 phút. ? nh?ng ??i t??ng s?c kh?e y?u h?n, ch? ???c s??* d?ng ½ viên thu?c tr??c khi quan h? 30 – 45 phút.

L?u ý tr??c khi s??* d?ng:

S??* d?ng thu?c theo s? ch? d?n c?a nh?* s?n xu?t ho?c theo ch? d?n c?a nh?* s?n xu?t;

Không s??* d?ng s?n ph?m cho các ??i t??ng d? ?ng ho?c quá m?n c?m v?i m?t s? th?*nh ph?n có trong thu?c;

Nam gi?i d??i 18 tu?i không ???c khuy?n cáo s??* d?ng;

N? gi?i không ???c s??* d?ng thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái.

B?o qu?n thu?c nh? th? n?*o l?* ?úng cách?

M?i s?n ph?m ??u có cách b?o qu?n riêng, ch?*nh vì v??*y, b?n nên h?i ý ki?n c?a bác s? ho?c d??c s? ?? bi?t cách b?o qu?n cho ch?*nh xác. Thông th??ng, thu?c ???c b?o qu?n n?i thoáng mát, tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng m?t tr?i. Thu?c c?n ???c c?t tr? ? v? tr?* cách xa t?m tay c?a tr? nh? v?* thú nuôi.

Nh?ng s?n ph?m h? h?ng bao bì hay quá h?n s??* d?ng, các quý ông không ???c s??* d?ng. Tham kh?o ý ki?n c?a d??c s? chuyên môn ?? bi?t cách x??* lý thu?c sao cho ?úng cách.

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái có th?c s? t?t nh? l?i ??n?

?? ?ánh giá m?t s?n ph?m có th?c s? t?t hay không thì c?n ?ánh giá ? m?t khách quan. Công d?ng c?a s?n ph?m s? ph? thu?c v?*o t?ng ??i t??ng c? v? c? ??a v?* m?c ?? b?nh lý. Ch?*nh vì v??*y, không th? ?ánh giá thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* s?n ph?m r?t t?t ho?c l?* r?t t?. ?ây c?ng ch?*nh l?* m?t câu h?i r?t khó ?? tr? l?i.

Ch? ?? ?n u?ng ?i?u ??, l?i sinh ho?t l?*nh m?nh c?ng ch?*nh l?* y?u t? giúp s?n ph?m phát huy h?t công d?ng.

Th??*n tr?ng khi s??* d?ng s?n ph?m C??ng D??ng Ng?a Thái

Bên c?nh vi?c tuân th? các quy ??nh s??* d?ng s?n ph?m, các quý ông c?ng c?n l?u ý ??n m?t s? v?n ?? khác ???c chúng tôi chia s? d??i ?ây:

??c k? h??ng d?n s??* d?ng tr??c khi dùng ho?c s??* d?ng thu?c theo ch? d?n c?a bác s?;

Ki?m tra h?n s??* d?ng, tem ch?ng gi?, bao bì s?n ph?m tr??c khi dùng;

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* th?c ph?m ch?c n?ng, không ph?i l?* thu?c có tác d?ng ?i?u tr? b?nh;

Bu?n nôn, nôn, chóng m?t, ?au ??u, tiêu ch?y, ?au b?ng,… l?* nh?ng tri?u ch?ng c?a tác d?ng ph?. Khi g?p ph?i nh?ng bi?u hi?n b?t th??ng n?*o, các quý ông nên t?m ng?ng s??* d?ng thu?c v?* tìm ??n bác s? ?? ???c tr? giúp;

Th??*n tr?ng khi s??* d?ng s?n ph?m C??ng D??ng Ng?a Thái ??ng th?i v?i m?t s? thu?c kê ??n, thu?c không kê ??n hay các th?c ph?m ch?c n?ng khác.

S?n ph?m C??ng D??ng Ng?a Thái ???c bán v?i giá bao nhiêu? Mua ? ?âu?

Thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái l?* m?t s?n ph?m c?a công ty Hong Kong Cow King Health Product Co.LTD (d?a trên công th?c nh??ng quy?n c?a America Shengliyuan (International) Science Technology Development Co.Ltd.) – Thái Lan s?n xu?t v?* phân b? r?ng rãi trên m?t s? qu?c gia. T?i Vi?t Nam, s?n ph?m n?*y ???c b?*y bán khá nhi?u. Các quý ông nên tìm mua s?n ph?m t?i các c??*a h?*ng hay các website uy t?*n ?? ??m b?o thu?c ch?*nh hãng v?* ch?t l??ng.

M?c giá trên th? tr??ng hi?n nay cho m?t h?p thu?c C??ng D??ng Ng?a Thái 7000 mg l?* 400.000 ??ng/ h?p x 1 v? x 10 viên nén. M?c giá có th? thay ??i tùy v?*o ch?*nh sách c?a t?ng ??a ch? bán l?. M?t l?u ý khác, các quý ông ??ng tin v?*o nh?ng s?n ph?m giá r?, vì r?t có th? ?ó l?* s?n ph?m nhái, s?n ph?m không có ngu?n g?c t? Thái Lan nh? qu?ng cáo.

B?*i vi?t ?ã cung c?p cho b?n ??c nh?ng thông tin v? s?n ph?m C??ng D??ng Ng?a Thái d?*nh cho nam gi?i. Tuy nhiên, thông tin b?*i vi?t ch? có giá tr? tham kh?o không ph?i l?* thông tin t? nh?* s?n xu?t. Ch?*nh vì v??*y, các quý ông c?n cân nh?c tr??c khi quy?t ??nh s??* d?ng.

Xem giá bán m?i nh?t t?i: https://g.page/thuoctaygiare