Thu?c tr? viêm xoang Chikunain Nh??*t B?n

THU?C TR? VIÊM XOANG CHIKUNAIN NH?T B?N V?i th?*nh ph?n 9 lo?i th?o d??c trung hoa chuyên ?i?u tr? Ch?ng ngh?t m?i do viêm xoang gây khó th? , ng?a m?i , ?i?c m?i.Thu?c viêm xoang nh??*t b?n l?* th?c ph?m ch?c n?ng h? tr? ?i?u tr? viêm xoang,s?n xu?t theo công ngh? nh??*t c?a hãng d??c ph?m Kobayashi, Chuyên ??c tr? các v?n ?? v? xoang nh? viêm xoang

Công d?ng
Viên u?ng ?i?u tr? viêm xoang 224 viên viên ???c chi?t xu?t t? các d??c li?u quý hi?m trong thiên nhiên giúp các b?n gi?i quy?t ???c tình tr?ng khó ch?u m?* các b?nh viêm xoang nh? viêm xoang d? ?ng, viêm xoang nhi?m khu?n,.. gây ra
?i?u tr? Ch?ng ngh?t m?i do viêm xoang gây khó th? , ng?a m?i , ?i?c m?i
Lo?i b? hi?n t??ng ch?y d?ch v?* mùi hôi do d?ch : ch?y ra ph?*a m?i ho?c xu?ng h?ng , kh?t kh?t khó ch?u ho?c l? ?? luôn mu?n kh?c nh?
?i?u tr? hi?u q? Viêm xoang d? ?ng,Viêm m?i xoang v??*n m?ch; Viêm m?i xoang nhi?m khu?n; Viêm m?i m?n t?*nh do thu?c x?t m?i;Viêm m?i do n?i ti?t
Các v?n ?? v? xoang hay g?p ? thai ph? v?* trong b?nh suy tuy?n giáp, bi?u hi?n nh? viêm m?i d? ?ng. Viêm m?i xoang còn có th? do vi n?m .
M?i s? thông thoáng, d? ch?u h?n, gi?m ???c mùi hôi do dich ti?t ra sau m?t th?i gian s??* d?ng ??u ??n thu?c tr? viêm xoang Nh??*t
Ngo?*i ra viên u?ng CHIKUNAIN còn có th? tiêu di?t các vi khu?n gây b?nh giúp cho các t?n th??ng nhanh chóng kéo m?*ng v?* ph?c h?i, l?*m t?ng ?? b?n c?a th?*nh m?ch xoang
B?n s? không còn xu?t hi?n nh?ng c?n ?au ??u chóng m?t do b?nh viêm xoang ?em ??n n?u nh? dùng thu?c tr? xoang CHIKUNAIN ??u ??n m?i ng?*y
Thu?c ???c ?óng gói th?*nh nhi?u dung t?*ch: 56 viên, 144 vien v?* 224 viên.

Th?*nh ph?n trong 10 viên thu?c viêm xoang nh??*t b?n s??* d?ng h?ng ng?*y
Fist Kiyoshihaiyu tr?*ch xu?t b?t 2,5g <G?c th?o d??c>
Kamui 1.5g
Chimo 1.5g
Byakugou 1.5g
V?*ng 1.5g
Sanshishi 0.75g
Bakumondou 3.0G
Th?ch cao 3.0G
Astilbe 0.75g
Biwayou 0.5g

H??ng d?n s??* d?ng thu?c viêm xoang Nh??*t
Ng??i l?n Ng?*y u?ng :10 viên/2 l?n v?i n??c tr?ng u?ng sau ?n 2-3h
Không s??* d?ng cho tr? em d??i 15 tu?i
?? có hi?u qu? nhanh chóng nh? mong mu?n, m?i ng??i nên k?t h?p v?i vi?c dùng n??c mu?i loãng ?? nh? h?*ng ng?*y


Ti?t ki?m NGAY 35% khi ??t Online t?i: https://g.page/thuoctaygiare

Giá r? nh?t th? tr??ng: 118.000?

Hotline ngay s?: 0935127910