Welcome to the ItchyForum.
Results 1 to 5 of 5
 1. #1

  Bán thu?c ch?a b?nh l??*u ? Kiên Giang

  Tôi bán thu?c ch?a b?nh l??*u ? nam gi?i, n? gi?i, GAY LESS n?*o ch?i b?ng "l? nh?" m?c b?nh xã h?i c? tìm tôi. G?i hotline s? ???c t? v?n mi?n ph?*. Áp d?ng ph??ng th?c "trong u?ng ngo?*i ??p"

  Cam k?t ?i?u tr? d?t ?i?m 100% sau khi u?ng thu?c - Giá bán thu?c ?i?u tr? b?nh l??*u r? ti?n nh?t hi?n nay - Cam k?t ?óng gói k? - b?o m??*t uy t?*n - CAll hotline: 0935125875

  Lý thuy?t v? b?nh h?c:

  1. ??i c??ng.

  + L?* m?t b?nh nhi?m khu?n lây truy?n qua ???ng tình d?c, t??ng ??i ph? bi?n ( chi?m 3-15% trong t?ng s? các b?nh LTQ?TD), c?n nguyên do vi khu?n Neisseria gonorrhoeae , tri?u ch?ng l??*u c?p ?i?n hình l?* ?ái bu?t, ?ái ra m?, nh?ng ph?n l?n l?i g?p l?* l??*u m?n t?*nh v?i các tri?u ch?ng không ?i?n hình, b?nh có th? ?? l?i nhi?u bi?n ch?ng cho b?nh nhân.

  2. C?n nguyên d?ch t? h?c:

  Tu?i c?a b?nh nhân: g?p ? m?i l?a tu?i t? s? sinh ??n ng??i cao tu?i, nh?ng thông th??ng l?a tu?i tr? ho?t ??ng tình d?c m?nh, nam v?* n? ??u có th? b? b?nh, ? n? gi?i t? l? b?nh l??*u không có tri?u ch?ng nhi?u h?n nam. Ng??i b?nh l?* ngu?n duy nh?t c?a b?nh l??*u ( lây truy?n qua ho?t ??ng tình d?c ??ng gi?i ho?c khác gi?i, lây t? m? sang con trong giai ?o?n chuy?n d? v?* ??).

  2.1. Tác nhân gây b?nh l?* song c?u khu?n l??*u Neisseria gonorrhoeae,hinh h?t c?* phê, Vi khu?n l??*u b?t m?*u gram (-) , n?m trong t? b?*o b?ch c?u ?a nhân, ??ng t?ng ?ôi m?t , khi l??*u c?p t?*nh th??ng có hình ?nh rõ, khi l??*u m?n th??ng ph?i nuôi c?y ?? ch?n ?oán xác ??nh ( nuôi c?y trong môi tr??ng th?ch máu có CO2 ), dùng hình ?nh ??i th? v?* phân l??*p trên môi tr??ng ???ng ?? xác ??nh vi khu?n l??*u.

  S?c ?? kháng vi khu?n l??*u kém, ra môi tr??ng ngo?*i c? th? v?* các thu?c sát trùng thông th??ng ??u di?t ???c.

  2.2.???ng lây:

  Lây qua ???ng tình d?c l?* ch? y?u.

  Lây gián ti?p thì hi?m g?p (nh? qua d?ng c? khám b?nh có dây m? l??*u ch?a ???c ti?t trùng k?)

  Lây t? m? sang con (m? b? l??*u không ???c phát hi?n ?i?u tr?, trong cu?c ?? con chui qua ???ng sinh d?c b? dây m? l??*u b? l??*u m?t )

  + C? ch? b?nh sinh : sau khi quan h? v?i b?n tình có b?nh, vi khu?n l??*u có s?c bám d?*nh v?*o m?*ng t? b?*o bi?u mô tr? c?a ???ng ti?t ni?u sinh d?c ng??i l?*nh, nên vi?c nhi?m b?nh x?y ra r?t nhanh ngay sau khi quan h? tình d?c.

  + Tình hình kháng kháng sinh c?a vi khu?n l??*u: cho ??n nay các kháng sinh sau ?ây còn có tác d?ng ( x?p theo gi?m d?n ).

  Ceftriaxone , Spectinomycine, Erythromycin, Ciprofloxacin.

  3. Tri?u ch?ng lâm s?*ng .

  3.1. ? nam gi?i.

  + ? b?nh: l?* 3 - 5 ng?*y sau khi quan h? tình d?c v?i ng??i b? b?nh l??*u ( ? 90% tr??ng h?p).

  + Lâm s?*ng :

  - Viêm ni?u ??o tr??c c?p t?*nh: g?p trên 90% các tr??ng h?p. Tri?u ch?ng lâm s?*ng s?m nh?t l?* có c?m giác ng?a nhi?u ho?c ?*t ? mi?ng sáo, h? thuy?n, các mép c?a mi?ng sáo tr? nên t?y ??. L??*u c?u phát tri?n ? niêm m?c ni?u ??o tr??c gây viêm xu?t ti?t. Ch?t nh?y ch?y ra kèm theo c?m giác ?ái nóng, bu?t nh?. Sau ?ó ch?y m? m?*u tr?ng ??c ho?c v?*ng ??c. C?m giác nóng bu?t t?ng lên rõ, có khi ?ái r?t bu?t l?*m b?nh nhân ph?i ?ái t?ng gi?t, th??* nghi?m n??c ti?u 2 c?c thì ch? có c?c n??c ti?u th? nh?t ??c.

  - Viêm ni?u ??o to?*n b? : khi b?nh không ???c ?i?u tr? k?p th?i v?* ??y ??, sau 10- 15 ng?*y, b?nh nhân b? ?ái d?t, ?ái khó, có th? ?ái ra v?*i gi?t máu cu?i bãi, m? ch?y ra nhi?u, h?ch b?n có th? s?ng ?au, hay b? c??ng d??ng v?* ?au rát khi d??ng v??*t c??ng lên. Th??* nghi?m n??c ti?u 2 c?c thì c? 2 c?c ??u ??c.

  -Sau 1 tháng n?u không ?i?u tr? s? tr? th?*nh l??*u m?n t?*nh khi ?ó các tri?u ch?ng ?ái bu?t ?ái d?t gi?m,.ch? có gi?t nh?y m? lúc sáng s?m ch?a ?i ti?u g?i l?* d?u hi?u gi?t ban mai.

  - M?c d?u ?ã ???c ?i?u tr? ?úng m?t s? tr??ng h?p b?nh v?n có th? chuy?n th?*nh bán c?p v?i các t?n th??ng sau:

  .Viêm các tuy?n khu trú c?nh giây hãm ? rãnh qui ??u.

  . Viêm các ?ng v?* các tuy?n khu trú c?nh mi?ng sáo.

  . Viêm các tuy?n Littre.

  . Viêm tuy?n Cowper.

  + Bi?n ch?ng xa h?n :

  - Viêm ?ng d?n tinh v?* m?*o tinh ho?*n.

  - Viêm túi tinh v?* ?ng phóng tinh.

  - Viêm d??i niêm m?c ni?u ??o gây nhi?u túi m? xung quanh ni?u ??o, ?*t khi v? ra ngo?*i.

  3.2. ? n? gi?i .

  + ? b?nh: th??ng t? 2 tu?n tr? lên.

  + Lâm s?*ng :

  - R?t hi?m khi có tri?u ch?ng lâm s?*ng c?p t?*nh. Bi?u hi?n lâm s?*ng b?ng ?ái d?t, ?au sau khi giao h?p, ?au vùng x??ng ch??*u. Khám th?y viêm ni?u ??o, viêm c? t??* cung có m?, viêm âm h?, âm ??o, có khi viêm tuy?n Bartholin, viêm ni?u ??o v?* tuy?n Skène.

  - ?a s? các tr??ng h?p b?nh b?t ??u b?ng viêm ni?u ??o k?*n ?áo. B?nh nhân ?ái khó, có c?m giác nóng hay rát khi ?i ti?u, l? ni?u ??o bình th??ng, ?n v?*o ni?u ??o có m? ch?y ra ( khám sau khi ?i ti?u ?*t nh?t 3 gi? ).

  - Viêm c? t??* cung: bi?u hi?n b?ng ra kh?* h?, l? c? t??* cung có th? ??, tr?t phù, l? tuy?n .

  - Viêm ph?n ph? (vòi tr?ng): viêm lan t? âm ??o, c? t??* cung lên. Hi?m khi theo ???ng máu.

  3.3. Bi?n ch?ng to?*n thân v?* các c? quan khác ( g?p c? ? nam v?* n? ).

  + Viêm h??*u môn - tr?c tr?*ng do l??*u do giao h?p ???ng h??*u môn. H??*u môn - tr?c tr?*ng ?au v?* ti?t d?ch m?.

  + Viêm h?ng do l??*u : quan h? ??ng gi?i.

  + Viêm kh?p do l??*u ( x?y ra ??ng th?i v?i l??*u c?p ? ???ng sinh d?c ).

  Bi?u hi?n ? da vùng sinh d?c : có nh?ng túi m?, m?n m? khu trú g?n b? ph??*n sinh d?c.

  Ph?n ?ng to?*n thân có th? có dát ??, ban m? ?ay ho?c h?ng ban ?a d?ng do ph?n ?ng quá c?m ?ng c?a c? th? v?i song c?u l??*u.

  + Viêm quanh gan ho?c h?i ch?ng Fitr- Hugh v?* Curtis.

  + Bi?n ch?ng ? tim : viêm n?i tâm m?c do l??*u c?u khu?n .

  + L??*u m?t : viêm k?t m?c có m? ? tr? s? sinh do l??*u ( vi khu?n ???c truy?n sang tr? s? sinh trong khi sinh ??). Có th? có bi?n ch?ng loét giác m?c, th?ng giác m?c.

  4. Ch?n ?oán:

  +Ch?n ?oán lâm s?*ng d?a v?*o .

  - Ti?n s??* : h?i b?nh, ho?*n c?nh m?c b?nh, th?i gian m?c b?nh.

  -Th?m khám lâm s?*ng:

  - Nam gi?i : h?i ch?ng viêm ni?u ??o c?p, m?n v?* ti?t d?ch ni?u ??o.

  - N? gi?i : h?i ch?ng ?au b?ng d??i v?* ra kh?* h?.

  + Ch?n ?oán xét nghi?m :

  - Ph??ng pháp xét nghi?m tr?c ti?p: nhu?m b?nh ph?m, soi th?y vi khu?n l??*u b?t m?*u gram (-) n?m trong v?* ngo?*i b?ch c?u ?a nhân.

  - Ph??ng pháp nuôi c?y, phân l??*p :

  Môi tr??ng th?*ch h?p nh?t l?* môi tr??ng ch?n l?c Thayer- martin ho?c th?ch sôcola, nhi?t ?? 35- 36°C, CO2 3%- 10%. Xác ??nh s? có m?t các khu?n l?c nghi ng? l??*u t? 24 gi? ??n 48 gi?.

  Ch?n ?oán phân bi?t : V?i các viêm ni?u ??o không ph?i do vi khu?n l??*u.

  - Do n?m Candida.

  - Do ký sinh trùng Trichomonat.

  - Do t? c?u, liên c?u.

  C?n xác ??nh b?ng lâm s?*ng v?* xét nghi?m tìm c?n nguyên.

  + L?u ý phát hi?n các b?nh LTQ?TD khác nh? giang mai, nhi?m HIV/AIDS, xét nghi?m ki?m tra ?? lo?i tr?.

  5. ?i?u tr? v?* d? phòng.

  5.1.Nguyên t?c chung.

  + ?i?u tr? theo phác ?? qui ??nh trên c? s? d?a v?*o t?*nh nh?y c?m v?i kháng sinh c?a các ch?ng vi khu?n ??a ph??ng .

  + ?i?u tr? c? v? ch?ng v?* b?n tình c?a b?nh nhân.

  + B?nh nhân c?n ph?i ngh? ng?i, tránh ?i xe ??p, ?i ng?a, ch?y nh?y gây sang ch?n b? ph??*n sinh d?c - ti?t ni?u.

  + K?t h?p ?i?u tr? các nhi?m khu?n sau l??*u ( C.trachomatis, liên c?u, t?p khu?n...).

  + ??nh k? khám lâm s?*ng v?* xét nghi?m l?i.

  5.2. Phác ?? ?i?u tr? l??*u không bi?n ch?ng.

  Spectinomycine 2 gram: tiêm b?p li?u duy nh?t

  Ho?c Ceftriaxone 250 mg: tiêm b?p li?u duy nh?t.

  Sau ?ó dùng Doxycyclin 100 mg x 2 viên / ng?*y x 7 ng?*y .

  5.3. ?i?u tr? l??*u bi?n ch?ng.

  Ceftriaxone 1 gram / 1 ng?*y tiêm b?p x 3- 7 ng?*y. Sau ?ó dùng Doxycyclin 100 mg x 2 viên/ ng?*y x 7 ng?*y.

  Các tr??ng h?p n?ng h?n (bi?n ch?ng viêm m?*ng não, viêm n?i tâm m?c do l??*u) c?n dùng li?u l??ng trên nh?ng ph?i kéo d?*i ??n 4 tu?n l?.

  5.4. Phòng b?nh.

  + Ch?a có vacxin phòng b?nh ??c hi?u.

  + S??* d?ng bao cao su khi quan h? tình d?c ?? h?n ch? lây b?nh l??*u

  + Giáo d?c, thông tin v? các b?nh STD, tình d?c an to?*n.

  + Khi có các bi?u hi?n nghi ng? b? viêm ni?u ??o ph?i ?i khám b?nh ngay.

  Ti?t ki?m NGAY 35% khi ??t Online t?i: https://g.page/thuoctaygiare

  Giá r? nh?t th? tr??ng: 103.000?

  Call ngay s?: 0935127910

 2. #2
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Location
  Cyprus
  Posts
  1

  ?????????? ????? ??????? ?????

  ??????? ????? ?????????? ?????

  ?????? ??? ? ?????????? ?????? ?? ?????????????

 3. #3
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Location
  Bulgaria
  Posts
  1

  ?????? ??? ? ?????????? ??????

  ?????????? ????? ??????? ????? ?? ?????

  ?????????? ????? ??????? ????? ?? ?????

 4. #4
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jan 2020
  Posts
  1

  ?????? ?????????? ?????????


 5. #5
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jan 2020
  Posts
  1

  ?????? ???????

  ??????????? ? ?????????

  ?????????? ????????? ? ?????????

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top