Welcome to the ItchyForum.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Meteor Netizen
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  2

  Bán thu?c tr? h?c l?*o Nizoral ? V?nh Long r? nh?t

  Thu?c tr? h?c l?*o Nizoral l?* m?t trong nh?ng lo?i thu?c ?i?u tr? b?nh da li?u. Thu?c có ch?a th?*nh ph?n ch?*nh l?* Kétoconazole, có tác d?ng kháng n?m v?* ch?ng viêm, th??ng ???c s??* d?ng bôi t?i ch?.

  Thông tin v? thu?c Nizoral

  Thu?c Nizoral l?* s?n ph?m ???c phân ph?i b?i công ty D??c ph?m Olic (Thái Lan). ?ây l?* lo?i thu?c ch?ng n?m ph? r?ng th??ng ???c ch? ??nh ?? ?i?u tr? b?nh lý ngo?*i da. Thu?c tr? h?c l?*o Nizoral ???c b?*o ch? d??i hai d?ng ch? y?u ?ó l?* kem bôi ngo?*i da 100g có n?ng ?? 2%. Còn d?ng u?ng g?m viên nén 200mg v?* h?n d?ch 100 mg/5ml.

  Nh? ch?a th?*nh ph?n Kétoconazole, thu?c Nizoral có tác d?ng ch?ng n?m v?* kìm hãm s? phát tri?n c?a các lo?i n?m ngo?*i da nên giúp gi?m nhanh tri?u ch?ng b?nh h?c l?*o. ??ng th?i, thu?c còn có công d?ng ch?ng viêm, ng?n ng?a b?nh phát tri?n trên di?n r?ng. Ngo?*i các tác d?ng n?*y, thu?c Nizoral còn ???c ch? ??nh ?i?u tr? m?t s? b?nh lý khác không ???c li?t kê trên nhãn thu?c.

  H??ng d?n cách s??* d?ng thu?c tr? h?c l?*o Nizoral

  B?nh h?c l?*o có t?c ?? lây lan nhanh chóng. Do ?ó, ?? ki?m soát v?* ng?n ng?a b?nh phát tri?n trên di?n r?ng, b?nh nhân c?n s??* d?ng thu?c ?úng cách. C? th?, ng??i b?nh c?n bôi thu?c theo các b??c h??ng d?n sau ?ây:

  B??c 1: ??u tiên, b?nh nhân c?n v? sinh vùng da b? b?nh s?ch s?. M?c ??*ch c?a h?*nh ??ng n?*y giúp lo?i b? l?p da ch?t, l?*m gi?m vi khu?n, n?m gây b?nh trên b? m?t da. Bên c?nh ?ó, giúp thu?c th?m th?u nhanh h?n, giúp t?ng kh? n?ng ch?a tr? b?nh.

  B??c 2: Sau khi v? sinh da b? b?nh, ng??i b?nh c?ng nên v? sinh tay s?ch s? b?ng x?* phòng

  B??c 3: L?y m?t l??ng kem Nizoral v?a ?? thoa ??u lên vùng da b? ?nh h??ng. Nên thoa m?t l?p m?ng t?i khu v?c t?n th??ng, tránh ?? thu?c lan sang vùng da l?*nh ho?c d?*nh v?*o b? ph??*n da nh?y c?m.

  B??c 4: R??*a l?i tay b?ng n??c s?ch

  ?? thu?c tr? h?c l?*o Nizoral phát huy tác d?ng ?i?u tr? v?* gi?m thi?u tác d?ng ph?, b?nh nhân nên thoa thu?c ??nh k? m?i ng?*y 1 l?n t?i vùng da b? b?nh. Nên thoa liên t?c m?t th?i gian ?? nh??*n ???c k?t qu? ?i?u tr? nh? mong mu?n. Trong tr??ng h?p b?nh n?ng, h?c l?*o phát tri?n to?*n thân, b?nh nhân có th? t?ng s? l?n bôi thu?c lên 2 l?n trong ng?*y.

  V? th?i gian ?i?u tr?, bác s? khuy?n cáo dùng Nizoral ch? kéo d?*i h?t tu?n ?i?u tr? th? 4. B?nh nhân tuy?t ??i không dùng thu?c v??t quá th?i gian n?*y ?? tránh tác d?ng ph?. T?t nh?t sau 1 tháng s??* d?ng n?u th?y b?nh không có chuy?n bi?n t?t, ng??i b?nh nên ng?ng dùng Nizoral v?* liên h? ngay v?i bác s? ?? ???c kê ??n thu?c ch?a tr? m?i.

  L?u ý khi dùng thu?c tr? h?c l?*o Nizoral

  Tùy thu?c v?*o m?c ?? b?nh lý n?ng hay nh? c?ng nh? c? ??a c?a m?i ng??i m?* li?u l??ng v?* th?i gian s??* d?ng thu?c ? t?ng ??i t??ng b?nh l?* ho?*n to?*n khác nhau. Vì v??*y, trong quá trình dùng thu?c tr? h?c l?*o Nizoral, b?nh nhân nên chú ý theo dõi ti?n tri?n c?a b?nh. N?u có b?t k? tri?u ch?ng b?t th??ng n?*o xu?t hi?n sau khi bôi thu?c, ng??i b?nh nên thông báo ngay cho bác s? bi?t.

  Bên c?nh ?ó, thu?c Nizoral có th? gây tác d?ng ph? không mong mu?n nh? chóng m?t v?* ?au ??u b?t ch?t. ??ng th?i, thu?c c?ng có th? l?*m thay ??i c?u trúc vùng da bôi thu?c, da có th? tr? nên nh?n ho?c khô h?n,… N?u g?p ph?i các bi?u hi?n n?*y, ng??i b?nh nên ng?ng dùng thu?c v?* ??n b?nh vi?n ?? ki?m tra.

  Ngo?*i ra, thu?c Nizoral ch?ng ch? ??nh dùng ? nh?ng ??i t??ng nh? b?nh nhân có ti?n s??* d? ?ng v?i thu?c ho?c ng??i b?nh quá m?n c?m v?i th?*nh ph?n ch?a trong thu?c. M?t khác, ph? n? có thai ho?c tr? em, tr? s? sinh da nh?y c?m c?ng nên cân nh?c c?n th??*n tr??c khi thoa thu?c. T?t nh?t nên tham kh?o ý ki?n bác s? ?? h?n ch? nguy c? thu?c gây ph?n ?ng ph? ??i v?i da.

  Bên c?nh nh?ng ?i?u c?n chú ý nêu trên, khi s??* d?ng thu?c Nizoral b?nh nhân không nên ?? tránh thu?c d?*nh v?*o m?t. Trong tr??ng h?p thu?c d?*nh v?*o m?t, ng??i b?nh nên v? sinh m?t b?ng n??c s?ch. N?u th?y b?t th??ng, ng??i b?nh nên ??n khoa m?t ?? ki?m tra. ??c bi?t, không nên ?? tr? em ng??*m thu?c ch?i ?? tránh tr? nu?t thu?c gây ng? ??c.

  Thu?c tr? h?c l?*o Nizoral giá bao nhiêu?

  Tùy thu?c v?*o quy cách ?óng gói m?* thu?c tr? h?c l?*o Nizoral có giá bán khác nhau. Ch?a k? ??n, giá thu?c có th? thay ??i tùy thu?c v?*o ??n v? bán. Tuy nhiên, m?c giá bán th??ng không chênh l?ch quá cao so v?i giá nh?* phân ph?i quy ??nh.

  Giá bán thu?c Nizoral c? th? nh? sau:

  ??i v?i Nizoral tube 5g: 19.000 VN?

  Thu?c Nizoral tube 10g: 29.000 VN?

  Ng??i b?nh có th? tìm th?y thu?c Nizoral t?i các c??*a h?*ng thu?c Tây trên to?*n qu?c. Ho?c ?? ti?t ki?m th?i gian ?i l?i, b?nh nhân c?ng có th? ??t mua s?n ph?m trên các trang web th??ng m?i ?i?n t??* uy t?*n.

  Thu?c tr? h?c l?*o Nizoral có th? ???c bán theo ??n ho?c không theo ??n. Tuy nhiên, ?? s??* d?ng thu?c ?i?u tr? ?úng b?nh v?* mang l?i k?t qu? cao, b?nh nhân nên khám v?* ch?a tr? theo ch? ??nh c?a bác s? da li?u.

  Ti?t ki?m NGAY 35% khi ??t Online t?i: https://g.page/thuoctaygiare

  Call ngay s?: 0935127910

 2. #2
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Posts
  1

  ?????? ??? ?????????? ?????

  ?????? ??? ? ?????? ?????????? ????????????? ???????

  ?????? ??? ????? ?????????? ????????????? ???????

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top