Welcome to the ItchyForum.
Results 1 to 4 of 4
 1. #1

  Trung tâm ph? n? khu v?c S?*i Gòn có an to?*n

  Phòng khám ph? khoa khu v?c Tp. hcm có an to?*n

  PHÒNG KHÁM PH? KHOA TPHCM – VÌ SAO PH? N? TIN T??NG L?A CH?N

  Khi nh?c ??n khám ph? khoa t?i TPHCM thì nhi?u ng??i s? ngh? ngay ??n b?nh vi?n T? D?, b?nh vi?n Hùng V??ng… Tuy nhiên, do nhu c?u khám t?ng cao, các b?nh vi?n n?*y r?i v?*o quá t?i, ch? em m?t nhi?u th?i gian ?? b?c s?, x?p h?*ng, ch? ??i, có kh?* c? ng?*y v?n ch?a ??n l??t khám.

  Do ?ó, vi?c l?a ch?n phòng khám chuyên ph? khoa TPHCM – Ph? Khoa ?? uy t?*n, riêng t? m?* l?i ti?t ki?m th?i gian, chi ph?* không có s? chênh l?ch l?n so v?i b?nh vi?n khác.

  ?Phòng khám ???c S? Y T? c?p gi?y phép ho?t ??ng ch?*nh quy ?ã ??t ?? tiêu chu?n c?a m?t ??a ch? ph? khoa chuyên nghi?p, ch?t l??ng.

  ??i?u tr? da d?ng v?* to?*n di?n các b?nh lý ph? khoa

  Hi?n nay, Phòng Khám ?a Khoa ?ã v?* ?ang h? tr? ?i?u tr? to?*n di?n – ?a d?ng các b?nh ph? khoa ? ph? n?, v?i các gói khám ?a d?ng, nh? sau:

  ???i ng? bác s? chuyên ph? khoa gi?i – t??*n tâm

  ??i ng? bác s?, chuyên gia ph? khoa l?* y?u t? quan tr?ng h?*ng ??u quy?t ??nh ??n k?t qu? ?i?u tr? c?ng nh? ??m b?o ?? an to?*n cho ch? em.

  T?i Phòng Khám ?a Khoa quy t? ??i ng? bác s? ph? khoa ?u tú, gi?i chuyên môn v?* h?t lòng vì ng??i b?nh. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?, ?i?u tr? th?*nh công h?*ng nghìn ca b?nh, các bác s? luôn tìm ra gi?i pháp t?i ?u, tr? b?nh nhanh kh?i nh?t.

  ?C? s? v??*t ch?t - Trang thi?t b? y khoa hi?n ??i

  Phòng khám ???c ??u t? v?i quy mô l?n, không gian r?ng rãi, thoáng mát, hi?n ??i v?* ti?n nghi v?i ??y ?? các khoa – phòng ch?c n?ng, phòng ti?u ph?u ??m b?o t?*nh vô trùng nên s? không ?? x?y ra các bi?n ch?ng viêm nhi?m n?*o.

  H? th?ng trang thi?t b?, máy móc y khoa hi?n ??i ???c nh??*p v? t? các n??c Châu Âu h? tr? quá trình ch?n ?oán b?nh lý ch?*nh xác, ?i?u tr? thu??*n l?i v?* mang l?i k?t qu? cao.

  ?Ph??ng pháp ch?a tr? b?nh tiên ti?n, hi?u qu? cao

  Song song v?i vi?c m? r?ng khoa b?nh ?i?u tr?, phòng khám không ng?ng c??*p nh??*t ph??ng pháp m?i – tiên ti?n, nâng cao hi?u qu? v?* ch?t l??ng ch?a tr?, ti?t ki?m th?i gian v?* chi ph?* ch?a tr?. ?i?n hình l?*:

  – Ph??ng pháp Oxygen (O3)

  – K? thu??*t Dao LEEP c?i ti?n c?a M?

  – Ph??ng pháp DHA, ALA – PDT trong ?i?u tr? b?nh xã h?i ? n?

  – Vá m?*ng trinh theo công ngh? 3D H?*n Qu?c.

  – Thu h?p âm ??o b?ng công ngh? xâm l?n t?i thi?u tiên ti?n c?a M?…

  ? Các ph??ng pháp c?i ti?n m?i có ?u ?i?m v??t tr?i: An to?*n, ?*t ?au, t? l? th?*nh công v?* hi?u qu? h? tr? ?i?u tr? cao, ?*t bi?n ch?ng, khó tái phát.

  ?Chi ph?* h? tr? ?i?u tr? công khai, h?p lý

  M?i chi ph?* khám v?* ?i?u tr? b?nh ph? khoa t?i Ph? Khoa ??u ???c kê khai - niêm y?t theo t?ng m?c rõ r?*ng theo ?úng quy ??nh c?a S? Y t? TPHCM nên ??m b?o r?t h?p lý, phù h?p v?i s? ?ông ch? em.

  Bên c?nh ?ó, sau khi có k?t qu? khám, bác s? s? trao ??i c? th? v? các gói khám, chi ph?* ch?a tr? c? th? ?? b?nh nhân ch? ??ng l?a ch?n phù h?p v?i kh? n?ng t?*i ch?*nh.

  ? D?ch v? ch?m sóc y t? chuyên nghi?p

  – Thái ?? ph?c v? c?ng l?* m?t trong y?u t? ???c phòng khám chú tr?ng. ??i ng? nhân viên y t? có tác phong l?*m vi?c chuyên nghi?p, thân thi?n, t?o s? yên tâm cho b?nh nhân

  – Mô hình khám ch?a riêng t? “1 bác s? – 1 y tá – 1 b?nh nhân”, thông tin cá nhân v?* h? s? b?nh án b?o m??*t, không có hi?n t??ng rò r? thông tin.

  – Quy trình khám ch?a b?nh khoa h?c, có khám trong v?* ngo?*i gi? h?*nh ch?*nh, th? t?c h? s? ??n gi?n, ti?t ki?m th?i gian t?i ?a, tránh tình tr?ng ch? ??i lâu.

  – ??i ng? chuyên gia [T? v?n tr?c tuy?n] luôn s?n s?*ng gi?i ?áp các th?c m?c cho ng??i b?nh tr??c v?* sau khi h? tr? ?i?u tr?.  PHÒNG KHÁM PH? KHOA NAM B? ?ÁNG TIN C?Y T??*I TPHCM

  Theo th?ng kê t? các nh?* chuyên môn s? ca m?c b?nh ph? khoa ? Vi?t Nam m?i n?m t?ng t? 15% ??n 27%. Các chuyên gia S?n- Ph? Khoa ? Phòng Khám ?a Khoa Nam B? khuyên các ch? em không nên ch? ??n khi có d?u hi?u b?t th??ng m?i ?i khám.

  T?i TPHCM, Phòng Khám Ph? Khoa Nam B? l?* ??a ch? ???c nhi?u ch? em ph? n? ?ánh giá ch?t l??ng nh? v?*o các y?u t? sau:

  Có gi?y phép ch?*nh quy

  Phòng khám ???c B? Y t? c?p phép ho?t ??ng trong l?nh v?c khám ch?a b?nh ph? khoa, ??m b?o ?áp ?ng ??y ?? các yêu c?u y t? v? d?ch v?, bác s?, trang thi?t b?, chi ph?*.

  Trình ?? bác s?

  Y?u t? tiên quy?t t?o ?? uy t?*n ph?i k? ??n các bác s? chuyên khoa – l?* nh?ng ng??i ch?u trách nhi?m tr?c ti?p th?c hi?n khám – h? tr? ?i?u tr? cho các ng??i b?nh.

  M?i bác s? ??u l?* nh?ng ng??i nhi?u n?m kinh nghi?m, tr?c ti?p ph? trách th?c hi?n kèm theo s? h? tr? t? các bác chuyên khoa khác.

  CH? ?? CH?M SÓC CHO CH? EM KHI ??N V?I ?A KHOA ph? TPHCM:

  - Bác s? t? v?n tr?c tuy?n: b?n ???c ch?n ?oán s? b? v? tình tr?ng b?nh c?a mình

  - ??ng k?* khám v?i mã s? ??t h?n: b?n ???c ?u tiên khám tr??c v?* h??ng ?u ?ãi nhi?u m?t khi ??n khám

  - Khám b?nh tr?c ti?p: bác s? chuyên khoa th?m khám v?* thông báo tr?c ti?p tình tr?ng b?nh c?a b?n.

  - Ch? ?? ?i?u tr?: b?n ???c t? v?n v?* l?a ch?n phác ?? ?i?u tr? phù h?p v?i mình.

  - ?i?u tr? v?* xu?t vi?n: sau khi ?i?u tr? xong, b?n có th? gi? liên l?c v?i bác s? ?? ???c t? v?n khi c?n thi?t.

  NH?NG TH? M??*NH CH?A B?NH PH? KHOA:

  Phòng khám ph? TPHCM v?i các bác s? ph? khoa l?*nh ngh?, có kinh nghi?m trên 20 n?m khám b?nh ph? khoa s? giúp b?n ki?m tra k? c?*ng v?* ch?n ?oán b?nh ch?*nh xác. Các bác s? v?i thái ?? l?*m vi?c nghiêm túc, chu ?áo, th?m h?i b?nh nhân k? c?*ng s? khi?n ch? em hi?u qu? có th? yên tâm khi ??n khám các b?nh th??ng g?p v?n ?? r?c r?i nh?:

  Viêm ph? khoa: viêm âm ??o, viêm ni?u ??o, viêm t??* cung, ph?n ph?, viêm vùng ch??*u …

  Kinh nguy?t th?t th??ng: không ??u, m?*u s?c thay ??i, có mùi hôi, …

  Vô sinh: tìm nguyên nhân v?* ?i?u tr? giúp ch? em tìm l?i thiên ch?c l?*m m? …

  Ch?nh hình ph? khoa: Vá m?*ng trinh, thu h?p âm ??o…

  Phá thai: giúp ch? em tr? l?i cu?c s?ng bình th??ng sau phút giây l?m l?…

  B?nh xã h?i: sùi m?*o g?*, m?n r?p sinh d?c, b?nh l??*u, giang mai... l?* nh?ng b?nh gây ám ?nh cho s?c kh?e sinh s?n c?a b?n.

  B?nh tr?: tr? n?i, tr? ngo?i, tr? h?n h?p, áp xe h??*u môn, n?t h??*u môn,... khi?n cu?c s?ng c?a ch? em thêm khó kh?n v?* b? ??o l?n

  Hôi nách: lo?i b? tuy?n m? hôi "??y ám ?nh",giúp các ch? l?y l?i s? t? tin trong công vi?c v?* giao ti?p h?*ng ng?*y

  CHI PHÍ ?I?U TR? H?P LÝ:

  L?* m?t phòng khám ???c ??u t? k? c?*ng v? trang thi?t b? hi?n ??i v?* ??i ng? nhân viên ???c ??*o t?o k? l??ng b?*i b?n, tuy nhiên chúng tôi v?n mong mu?n l?* phòng khám ??n ???c v?i nhi?u b? ph??*n ng??i dân, cho nên phòng khám luôn c? g?ng kh?ng ch? m?c chi ph?* m?* b?nh nhân ph?i chi tr? ??n m?c th?p nh?t, nh?ng v?n ??m b?o ???c hi?u qu? ?i?u tr? cho ng??i b?nh.

  V?i nhi?u gói ?u ?ãi khác nhau, b?nh nhân có th? tùy ý l?a ch?n m?c chi ph?* h?p lý nh?t v?i b?n thân mình. T?i phòng khám ph? TPHCM, m?i chi ph?* ??u ???c thông báo rõ r?*ng v?* vi?c quy?t ??nh l?a ch?n gói ?i?u tr? l?* ? b?nh nhân, cho nên chúng tôi tôn tr?ng t?t c? l?a ch?n m?* ch? em ??a ra.

  Ho?*n to?*n không có chuy?n lót tay hay g??*i phong bì cho bác s?, vì chúng tôi quan ni?m, m?i chi ph?* b?nh nhân ph?i tr? khi ?i khám b?nh ?ã l?* m?t v?n ?? ??i v?i ch?*nh h?, chúng tôi không ???c phép t?o thêm nh?ng khó kh?n khác cho ng??i b?nh, v?* nh?ng vi?c n?*y ?i ng??c l?i v?i tiêu ch?* c?a phòng khám ??a ra l?* "S?c kh?e c?a b?n l?* trách nhi?m c?a chúng tôi".

  Ngo?*i ra chúng tôi còn có ch? ?? khám ngo?*i gi? cho nh?ng ch? em b??*n r?n, v?i chi ph?* không h? thay ??i. ?ây l?* m?t n? l?c r?t l?n c?a phòng khám nh?m c?ng ??ng hóa vi?c ch?m sóc s?c kh?e cho ?ông ??o ng??i dân. Th?i gian khám b?nh liên t?c t? 8h-20h h?*ng ng?*y, k? c? th? 7 v?* ch? nh??*t, ng?*y l?.

  ?U ?I?M ??C BI?T C?A PHÒNG KHÁM:

  Th? t?c nhanh g?n, giúp b?n ti?t ki?m th?i gian t?i ?a

  Thi?t b? máy móc tiên ti?n ???c nh??*p kh?u t? n??c ngo?*i, khi?n vi?c ch?n ?oán v?* ?i?u tr? b?nh có ?? ch?*nh xác cao.

  ??i ng? chuyên gia ???c ??*o t?o b?*i b?n chuyên nghi?p, ?ã t?ng tu nghi?p ? n??c ngo?*i

  Phòng ti?u ph?u hi?n ??i, vô trùng, th?c hi?n các th? thu??*t m?t cách an to?*n.

  Nhân viên thân thi?n, nhi?t tình, môi tr??ng s?ch s?, thoáng mát

  D?ch v? khám ngo?*i gi? chi ph?* không thay ??i, phòng khám l?*m vi?c t? 8h ??n 20h t?t c? các ng?*y trong tu?n, k? c? ng?*y l? v?* ch? nh??*t.

  B?o v? quy?n riêng t? c?a ch? em

  To?*n b? các thông tin v? khám v?* ?i?u tr? b?nh c?a b?n, ??u ???c b?o m??*t hi?u qu?. Tuy?t ??i không có chuy?n ti?t l? thông tin v?i ng??i khác, nh?m tránh cho b?nh nhân kh?i nh?ng tình hu?ng khó x??* khác nhau v?* yên tâm ?i?u tr? t?i phòng khám.

  S? TIN C?Y C?A B?NH NHÂN ??I V?I CHÚNG TÔI

  K? t? khi th?*nh l??*p ??n nay, Phòng Khám ?a Khoa ph? TPHCM ?ã xây d?ng ???c lòng tin ??i v?i ?ông ??o b?nh nhân ??n khám ch?a b?nh. Chúng tôi hi v?ng góp m?t ph?n s?c l?c nh? bé v?*o s? nghi?p phát tri?n y h?c c?a Vi?t Nam nói chung v?* th?*nh ph? H? Ch?* Minh nói riêng. Vì th?, d?a v?*o n?n t?ng th? m?nh s?n có c?a mình, chúng tôi ti?p t?c nâng cao ch?t l??ng d?ch v? khám ch?a b?nh, v?i hi v?ng tr? th?*nh phòng khám ???c m?i ng??i dân th?*nh ph? v?* các khu v?c lân c??*n tin t??ng. ??n v?i chúng tôi, b?n s? ???c tr? l?i c? th? kh?e m?nh.

  ??t h?n Online gi?m ngay 50% khi g?i: 093.5125.875

  Chat online v?i bác s?: https://g.page/phongkhamphukhoatphcm

 2. #2

  Sex For You


 3. #3
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jan 2020
  Location
  Spain
  Posts
  1

  ??????

  ??? ???

  ??????

 4. #4
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jan 2020
  Location
  Trinidad and Tobago
  Posts
  1

  ???

  ??? ???

  ??? ???

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top