Welcome to the ItchyForum.
Page 1 of 14 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 131
 1. #1
  Meteor Netizen
  Join Date
  Jul 2019
  Posts
  3

  Phòng khám tai m?i h?ng thái bình d??ng có t?t không ?

  Xin bình lu??*n v? phòng khám ?a khoa thái bình d??ng uy t?*n không ?

  ??n ??a ch? s? 36 ?inh Tiên Ho?*ng qu??*n 1 TPHCM ?a s? m?i ng??i ??u th?y nhi?u bác s? ngh?*nh y t?, c?ng nh? b?nh nhân ??n ch?a tr?. Có th? do ch? duy nh?t n?i ?ây l?* b?nh vi?n nh??*n ?i?u tr? b?nh xã h?i (giang mai, l??*u c?u m?, sùi m?*o g?*,..) nên r?t nhi?u phái m?nh ??n khám b?nh nam khoa.

  ?Hi?n nay, khám ch?a b?nh ?ang l?* nhu c?u thi?t y?u nh?m giúp b?o v? s?c kh?e c?a t?t c? m?i ng??i. Tuy nhiên, khi có nhu c?u ?i khám v?* ?i?u tr? b?nh thì không ?*t ng??i b?n kho?n không bi?t ?âu l?* ??a ch? uy t?*n v?* ch?t l??ng. V??*y ?? bi?t ?âu l?* ??a ch? Phòng khám ?a khoa TPHCM uy t?*n thì hãy cùng chúng tôi tìm hi?u qua b?*i vi?t d??i ?ây.

  NH?NG TIÊU CHÍ C?A PHÒNG KHÁM ?A KHOA UY TÍN

  ??? ?áp ?ng nhu c?u khám ch?a b?nh c?a ng??i dân hi?n nay thì có r?t nhi?u ??a ch? phòng khám ?a khoa ra ??i trên ??a b?*n TPHCM. Tuy nhiên, bên c?nh các ??a ch? uy t?*n c?ng xu?t hi?n không ?*t c? s? không ??m b?o ch?t l??ng.

  ?Vì v??*y, các chuyên gia ??u ng?*nh cho bi?t, ?? xác ??nh ???c ??a ch? phòng khám ?a khoa uy t?*n c?n ?áp ?ng ??y ?? các tiêu ch?* d??i ?ây.

  ?? C? s? v??*t ch?t, trang thi?t b?: Phòng khám ?a khoa uy t?*n c?n ???c tr?ng b? c? s? v??*t ch?t v?* tr?ng thi?t b? hi?n ??i v?*o khám ch?a b?nh.

  ?? ??i ng? y bác s? chuyên khoa: Quy t? ??i ng? y bác s? chuyên khoa gi?i v?i nhi?u n?m kinh nghi?m khám ch?a b?nh.

  ?? Ph??ng pháp khám ch?a b?nh: Áp d?ng ph??ng pháp khám v?* ?i?u tr? b?nh tiên ti?n, mang l?i k?t qu? cao cho ng??i b?nh.

  ?? Chi ph?* khám ch?a b?nh: M?i chi ph?* khám ch?a b?nh ??u ???c niêm y?t công khai v?* minh b?ch.

  V??*y phòng khám ?a khoa ? ?âu uy t?*n hi?n nay?

  ???áp ?ng ??y ?? các tiêu ch?* trên, Phòng khám ?a Khoa Thái Bình D??ng l?* m?t trong nh?ng ??a ch? phòng khám ?a khoa t? nhân uy t?*n v?* ch?t l??ng hi?n nay v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i.

  ??N PHÒNG KHÁM ?A KHOA THÁI BÌNH D??*NGT? NHÂN TPHCM UY TÍN

  C? s? v??*t ch?t, trang thi?t b?

  ?Phòng khám ?a Khoa Thái Bình D??ng ???c xây d?ng theo mô hình b?nh viên ?a khoa chu?n qu?c t? v?i khuôn viên r?ng rãi. ??ng th?i, các phòng b?nh ???c tr?ng b? hi?n ??i v?* vô trùng ??t tiêu chu?n qu?c t?. Vì v??*y, ng??i b?nh ho?*n to?*n có th? yên tâm khi th?m khám v?* ?i?u tr? b?nh t?i ?ây.

  ?Bên c?nh ?ó, phòng khám luôn chú tr?ng ??u t? trang thi?t b? hi?n ??i ???c nh??*p kh?u t? n??c ngo?*i v?*o khám ch?a b?nh nam khoa, ph? khoa, b?nh xã h?i, ?ình ch? thai k?, b?nh Tai - M?i - H?ng, b?nh H??*u môn - Tr?c tr?*ng…

  ??i ng? y bác s? gi?i, gi?*u kinh nghi?m

  ?T?t c? y bác s? t?i phòng khám ??u có chuyên môn cao v?* l?* các chuyên gia có nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c khám v?* ?i?u tr? các b?nh nam khoa, ph? khoa, b?nh xã h?i, ?ình ch? thai k?, b?nh h??*u môn - tr?c tr?*ng, b?nh tai - m?i - h?ng…

  ?Không nh?ng th?, các y bác s? t?i phòng khám còn ???c ?i ??*o t?o v?* tu nghi?p t?i các n??c có n?n y h?c phát tri?n trên th? gi?i nh?: Anh, Pháp, M?...

  Ph??ng pháp khám ch?a b?nh hi?n ??i, tiên ti?n

  ?Hi?n nay, phòng khám ?ang áp d?ng nh?ng ph??ng pháp tiên ti?n nh?t v?*o khám v?* ?i?u tr? b?nh nh?:

  ? B?nh nam khoa: K? thu??*t xâm l?n t?i thi?u H?*n Qu?c, Công ngh? Nano M?...

  ? B?nh ph? khoa: Máy Oxygen (O3)...

  ? B?nh xã h?i: Máy ALA-PDT, k? thu??*t DHA...

  ? ?ình ch? thai: K? thu??*t hút thai MINI H?*n Qu?c...

  ? B?nh h??*u môn - tr?c tr?*ng: Máy PPH - TST, máy HCPT, ??t ?i?n cao t?n...

  ? B?nh tai m?i h?ng: Máy PLASMA nhi?t ?? th?p...

  Quy trình khám ch?a b?nh nhanh chóng, chuyên nghi?p

  ??? ng??i b?nh không ph?i ch? ??i lâu v?* có k?t qu? t?t nh?t thì phòng khám th?c hi?n quy trình khám ch?a b?nh chuyên nghi?p, an to?*n v?* hi?u qu?. Ng??i b?nh còn có th? h?n l?ch khám thông qua t?ng ??*i t? v?n s? Hotline c?a phòng khám, nh? v??*y s? ???c ?u tiên khám tr??c.

  ?H?n th?, th? t?c khám ch?a b?nh t?i ?ây nhanh chóng, không c?n ??i lâu nh? các b?nh vi?n công l??*p nên giúp ng??i b?nh ti?t ki?m ???c th?i gian c?a mình.

  Chi ph?* khám v?* ?i?u tr? b?nh do S? Y T? niêm y?t

  ?M?i chi ph?* khám ch?a b?nh ??u ???c niêm y?t công khai v?* minh b?ch theo ?úng quy ??nh c?a S? Y t?. Vì v??*y, khi t?i th?m khám v?* ?i?u tr? t?i ?ây thì ng??i b?nh ho?*n to?*n có th? yên tâm.

  Thông tin ng??i b?nh ???c b?o m??*t tuy?t ??i

  ?Hi?u ???c tâm lý c?a ng??i b?nh, m?i thông tin c?a b?n ??u ???c b?o m??*t tuy?t ??i.

  ?Nh? nh?ng ?u ?i?m trên, nhi?u n?m li?n Phòng khám ?a Khoa Thái Bình D??ng ???c S? Y T? TPHCM ?ánh giá l?* ??a ch? khám ch?a b?nh uy t?*n v?* ch?t l??ng. Ngo?*i ra phòng khám còn ???c các chuyên gia ??u ng?*nh ?ánh giá cao cùng ?ông ??o ng??i b?nh tin t??ng l?a ch?n.

  NH?NG H??*NG M?C KHÁM CH?A B?NH T??*I PHÒNG KHÁM ?A KHOA Thái Bình D??ng
  ?Hi?n nay, Phòng khám ?a Khoa Thái Bình D??ng ?ang ti?p nh??*n khám v?* ?i?u tr? nh?ng b?nh Nam khoa, Ph? khoa, b?nh xã h?i, ?ình ch? thai k?, b?nh h??*u môn tr?c tr?*ng v?* nh?ng b?nh lý Tai - M?i - H?ng nh?:

  B?nh nam khoa

  ?? B?nh lý v? bao quy ??u: G?m các b?nh D?*i – h?p - ngh?t bao quy ??u, viêm bao quy ??u…

  ?? B?nh v? tinh ho?*n: Bao g?m viêm tinh ho?*n, viêm m?*o tinh ho?*n, xo?n tinh ho?*n, giãn t?nh m?ch th?ng tinh, tr?*n d?ch m?*ng tinh, n?i h?ch…

  ?? B?nh v? tuy?n ti?n li?t: G?m các b?nh viêm tuy?n ti?n li?t, phì ??i tuy?n ti?n li?t, s?i tuy?n ti?n li?t...

  ?? B?nh v? xu?t tinh: G?m các b?nh v? xu?t tinh s?m, xu?t tinh ra máu, không xu?t tinh, tinh trùng vón c?c...

  ?? R?i lo?n ch?c n?ng sinh d?c: G?m b?nh: y?u sinh lý v?* r?i lo?n c??ng d??ng, li?t d??ng, vô sinh - hi?m mu?n...

  B?nh ph? khoa

  ?? R?i lo?n kinh nguy?t: N? gi?i khi b? r?i lo?n kinh nguy?t th??ng có bi?u hi?n kinh nguy?t không ??u, vòng kinh quá d?*i ho?c quá ng?n, ch??*m kinh, rong kinh kéo d?*i,…

  ?? Viêm âm ??o: L?* tình tr?ng âm ??o b? nhi?m n?m, trùng roi, vi khu?n v?* gây ra nh?ng bi?u hi?n b?t th??ng ? âm ??o nh?: ng?a ngáy, ?au, s?ng t?y, xu?t hi?n kh?* h? b?t th??ng,…

  ?? Viêm l? tuy?n c? t??* cung, viêm c? t??* cung: ?ây l?* nh?ng b?nh th??ng g?p ? t??* cung v?i nhi?u tri?u ch?ng khác nhau v?* gây ra không ?*t bi?n ch?ng nguy hi?m n?u không ???c ch?a tr? k?p th?i.

  ?? U nang bu?ng tr?ng: Hi?n t??ng kh?i u nang quanh bu?ng tr?ng v?i 1 ho?c nhi?u u nang. B?nh n?u chuy?n sang giai ?o?n n?ng có th? gây c?n tr? s? phát tri?n v?* phóng noãn c?a bu?ng tr?ng.

  ?? U x? t??* cung: L?* hi?n t??ng m?t kh?i u l?*nh tình s?n sinh trong l?p c? t??* cung v?* th??ng có tri?u ch?ng: kinh nguy?t không ??u, kh?* h? b?t th??ng, ?au th?t l?ng, s? th?y nh?ng c?c nh? ? vùng b?ng d??i.

  B?nh xã h?i

  ?? B?nh l??*u

  ?? B?nh giang mai

  ?? B?nh sùi m?*o g?*

  ?? B?nh M?n r?p sinh d?c

  Ki?m tra thai, ?ình ch? thai k?

  ?Hi?n nay, phòng khám th?c hi?n ?ình ch? thai k? b?ng thu?c v?* các ph??ng pháp khác tùy thu?c v?*o tu?n tu?i c?a thai nhi.

  ?V?i s? t??*n tâm v?* luôn mong mu?n mang ??n cho ng??i b?nh k?t qu? khám ch?a b?nh t?t nh?t thì Phòng khám ?a Khoa Thái Bình D??ng t? h?*o l?* ??a ch? khám ch?a b?nh uy t?*n v?* ch?t l??ng.

  B?nh h??*u môn tr?c tr?*ng

  ?? B?nh tr?: Tr? n?i, tr? ngo?i, tr? h?n h?p, sa tr? vòng...

  ?? B?nh h??*u môn khác: N?t k? h??*u môn, apxe h??*u môn, rò h??*u môn, Polyp h??*u môn, n?i m?n h??*u môn, viêm h??*u môn tr?c tr?*ng...

  B?nh Tai - M?i - H?ng:

  ? B?nh v? m?i: Viêm xoang, viêm m?i d? ?ng, viêm m?i , ch?y d?ch m?i, Polyp m?i...

  ? B?nh v? h?ng: Viêm Amidan, viêm h?ng h?t, h?t x? thanh qu?n, kh?*n ti?ng, m?t ti?ng...

  ? B?nh v? tai: Viêm tai gi?a, viêm tai ngo?*i...

  ? L?u ý: M?i d?u hi?u b?nh lý ???c ??ng t?i trên các trang m?ng ??u ch? mang t?*nh ch?t tham kh?o. B?n không nên d?a v?*o ?ó ?? t? ch?n ?oán hay ?i?u tr? cho mình. ??c bi?t, không ???c t? ý áp d?ng nh?ng m?o dân gian hay mua thu?c v? nh?* ?i?u tr?. T?t c? nh?ng ?i?u n?*y ??u có th? d?n ??n nh?ng bi?n ch?ng c?c k? nghiêm tr?ng, ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a b?n. Hãy ch? ??ng ??n g?p bác s? ?? nh??*n ???c l?i khuyên t?t nh?t, ??ng th?i ???c h? tr? ?i?u tr? ?úng b?nh, ?úng thu?c, ?úng ph??ng pháp.

 2. #2

 3. #3

 4. #4
  Meteor Netizen
  Join Date
  Sep 2019
  Posts
  1

  ?????????? ? ???????

  ????? ???????? ?????????? ????????? ?????? ?????? ????? ?? ??????????. ???????, ????????????????? ?????????? ??????? ?? ??????, ?????????? ?? ?????????, ????????? ? ??????????? ????? ? ???????????????? ????????. ?????? ???????? ???????? ???????? ? ???? ????? ?? ???????? ???????? ????????. ????????????? ???????????? ????????? ?????????? ???????, ????????? ???????, ???????, ?????? ??????????. ???????????? ????? - ??? ?????? ???????????????? ??????, ????? ???? ????????????? ?????????.

  ????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ?? ????? ?????????? ?????. ????????? ???????? ????????? ???????????? ?????????. ? ????? ??????? ?????? ?????????????, ???????????? ????????????, ??????? ???? ??????????? ?????????? ? ???????? ?????????? ?? ?????????. ? ?????????? ????? ???????? ????? ?????. ?*?? ???????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ??????????. ??? ?? ????? ????? ????????? ??????, ?????? ??? ?????? ??? ????? ? ??????????? ?????????.

  ???? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ? ???????? ??????, ?? ??????????? ???????? ????, ?? ??????? ?? ??????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ????. ?????? ???????????? ?????????:

  - ????????????? ???????? ????????????
  - ?????? ????????????????? ?????????? - ???????????? ??????, ????????????????? ??????

  ? ????? ?????????? ???????, ??????? ?????????? ??????????, ???????: ????????, ????????, ??????, ??????? ????????? ???????? ????????, ???? ???????? ??????? ?????. ?*??????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ??????. ??? ?????? ?????? ?????????????? ????????? ?????.

  ??? ?????? ??????????? ? ??????? ????. ??? ???? ??? ????????????? ?????????? ? ????? ? ???????? ?? ????????????. ?? ???????? ????? ?? ?????????? ?? ????????. ??????????? ? ?????, ??????? ???????? ?? ???????.

 5. #5
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Honduras
  Posts
  3

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  I am assured, that you have misled.

 6. #6
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Honduras
  Posts
  3

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  It is a pity, that now I can not express - it is compelled to leave. But I will return - I will necessarily write that I think on this question.

 7. #7
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Egypt
  Posts
  3

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  Completely I share your opinion. In it something is and it is excellent idea. It is ready to support you.

 8. #8
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Honduras
  Posts
  4

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  Many thanks for support how I can thank you?

 9. #9
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Egypt
  Posts
  2

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.

 10. #10
  Meteor Netizen
  Join Date
  Aug 2019
  Location
  Egypt
  Posts
  2

  Phòng khám tai m i h ng thái bình d ng có t t không

  I am final, I am sorry, but it is all does not approach. There are other variants?

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top