Welcome to the ItchyForum.
Page 1 of 39 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 390
 1. #1
  Meteor Netizen
  Join Date
  Mar 2019
  Posts
  2

  Phòng Khám Thái Bình D??ng qu??*n 1 có t?t không - Review clip th?c t?

  Phòng khám tai m?i h?ng thái bình d??ng ch?a X? Dây Thanh t?t không

  Chuy?n l?* nh? n?*y, hi?n t?i em ?ang m?c b?nh ?au amidan t? lâu do lái xe ???ng d?*i, ng?i trong máy l?nh su?t v?* hút thu?c l?*o nên h?u nh? anh em n?*o ch?y Go viet c?ng b? nh? em. Tìm mãi m?i th?y phòng khám n?*y không bi?t l?* có t?t không ? Anh em n?*o có ?i khám r?i thì cho xin cái comment nh? ? ^^

  Chia s? thông tin t? trang ?ã xem t?i phòng khám tai m?i h?ng thái bình d??ng có s? ??ng ký doanh nghi?p t?i ??a ch? 36 ?inh tiên ho?*ng qu??*n 1 s?*i gòn (trung tâm TPHCM):

  T?i phòng khám chuyên khoa tai m?i h?ng Thái Bình D??ng TPHCM

  Trong nh?ng n?m g?n ?ây, bi?u ?? l??ng b?nh nhân ??n khám v?* ch?a tr? b?nh tai, m?i, h?ng t?i các b?nh vi?n v?* phòng khám ? TP HCM không ng?ng gia t?ng. Nguyên nhân vì sao, ch?c h?n m?i ng??i ??u có th? hi?u ???c, ?ó l?* do ô nhi?m không kh?* v?* ô nhi?m ti?ng ?n. N?n công nghi?p c?*ng phát tri?n thì l??ng kh?* ??c h?i th?i ra c?ng c?*ng nhi?u, gây viêm m?i, viêm, h?ng. M?t khác, vi?c s??* d?ng máy móc còn t?o ô nhi?m ti?ng ?n, l?*m gi?m s?c nghe v?* d?n t?i các b?nh v? tai.

  M?i, h?ng l?* nh?ng c? quan trao ??i ch?t v?i môi tr??ng ?? duy trì s? s?ng, còn tai l?i l?* ph??ng ti?n ?? ti?p xúc v?* nh??*n th?c th? gi?i bên ngo?*i. Do ?ó, tai, m?i, h?ng g?p v?n ?? c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c s?c kh?e c?a con ng??i ?ang b? ?e d?a v?* ch?t l??ng cu?c s?ng ?ang t? t? xu?ng d?c.

  V?i s? m?nh ch?m sóc s?c kh?e c?ng ??ng v?* mang ??n h?nh phúc cho m?i ng??i, chuyên khoa Tai, M?i, H?ng c?a Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng t? h?*o l?* ??a ch? ?i?u tr? các b?nh tai, m?i, h?ng hi?u qu? v?* uy t?*n.

  CHUYÊN KHOA UY TÍN, ???*T CHU?N QU?C T?

  K? t? khi th?*nh l??*p ??n nay, t?i phòng khám chuyên khoa Tai, M?i, H?ng Thái Bình D??ng luôn ???c ?ông ??o b?nh nhân quan tâm, tin t??ng.

  Nh??*n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a c? s? v??*t ch?t v?* môi tr??ng y t? ??i v?i tâm lý ng??i b?nh, góp ph?n không nh? v?*o hi?u qu? ch?a tr?, nên phòng khám r?t chú tr?ng ??u t?, thi?t k? c? s? v??*t ch?t hi?n ??i, s?ch s?, thoáng mát. Các phòng ti?u ph?u, phòng thu?c, phòng h?i s?c ??u ???c xây d?ng theo tiêu chu?n qu?c t?.

  ??i ng? y bác s? ch?*nh l?* tr? c?t c?a m?t c? s? y t?. N?m b?t ???c quy lu??*t ?ó, Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng quy t? nhi?u chuyên gia ??u ng?*nh v? ph? trách v?* ??m nhi?m các v? tr?* ch? ch?t t?i chuyên khoa H?ng m?i v?* tai.

  Các bác s? ?ã tham gia r?t nhi?u khóa tu nghi?p t?i n??c ngo?*i, t?ng công tác nhi?u n?m ? nh?ng b?nh vi?n l?n, do ?ó ??u có trình ?? chuyên môn cao v?* kinh nghi?m phong phú, thao tác c?n tr?ng, ??m b?o các h?ng m?c ki?m tra, tr? li?u v?* th? thu??*t ??t ch?t l??ng v?* ?úng chu?n quy trình.

  ??ng th?i, v?i tâm ni?m “l??ng y nh? t? m?u”, các bác s? luôn trau d?i y ??c, tuân th? ??o ??c ngh? nghi?p, tôn tr?ng s?c kh?e v?* quy?n riêng t? c?a b?nh nhân, luôn l?ng nghe v?* n? l?c mang ??n cho b?nh nhân m?t cu?c s?ng kh?e m?nh.

  Nh?m nâng cao ?? ch?*nh xác khi ch?n ?oán, hi?u qu? trong ch?a tr?, Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng ?ã nh??*p kh?u nhi?u máy móc, thi?t b? t? các n??c có n?n y h?c phát tri?n, m?t khác, phòng khám c?ng không ng?ng tìm tòi, nghiên c?u các ph??ng pháp ?i?u tr? m?i.

  Quá trình ch?n ?oán v?* ?i?u tr? ???c Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng ??m b?o v?i ba y?u t?:

  ? Nhanh: Ch?n ?oán có k?t qu? ngay, không ?? b?nh nhân ph?i ??i lâu. Sau khi ?i?u tr?, b?nh nhân có th? xu?t vi?n s?m.

  ? Chu?n: Ch?n ?oán ?úng b?nh. ?i?u tr? ch?*nh xác.

  ? An to?*n: Quá trình ch?n ?oán v?* ch?a tr? ???c th?c hi?n nh? nh?*ng, không ?? x?y ra tác d?ng ph?, c?ng không gây khó ch?u.

  V?i m?c ??*ch t?o m?i ?i?u ki?n thu??*n l?i cho b?nh nhân, Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng thi?t k? h? th?ng t? v?n v?* ??t h?n tr?c tuy?n, b?nh nhân có th? ch? ??ng s?p x?p th?i gian khám ch?a b?nh. Thêm v?*o ?ó, thông tin cá nhân ???c b?o m??*t t?t, m?i chi ph?* ??u công khai, minh b?ch, ?úng quy ??nh c?a ng?*nh y t?, không ?? b?nh nhân ph?i khó x??* vì nh?ng chi ph?* phát sinh.

  Chuyên khoa Tai-M?i-H?ng c?a Phòng khám ?a khoa Thái Bình D??ng ???c th?*nh l??*p ?? ch?m sóc s?c kh?e cho m?i ng??i, m?i ho?t ??ng c?a phòng khám ??u xoay quanh l?i ?*ch c?a b?nh nhân. Phòng khám l?* l?a ch?n sáng su?t cho nh?ng ai ?ang g?p ph?i các v?n ?? v? tai, m?i, h?ng. ??n v?i phòng khám, b?nh nhân có th? yên tâm ch?a tr?, “t?m bi?t” nh?ng ch?ng b?nh kéo d?*i v?* tr? v? v?i cu?c s?ng nhi?u ni?m vui, h?nh phúc.

  Chia s? ?ánh giá v? phòng khám ?a khoa thái bình d??ng - Vui lòng ?? l?i bình lu??*n v? ý ki?n c?a b?n nhé

 2. #2

 3. #3
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  152

  FloulaPlanlit kvjae


 4. #4
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  152

  FloulaPlanlit tmcfo


 5. #5
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Location
  Thailand
  Posts
  1

  ????? ??????? ?????? ???????????

  ???????? ????? ??????

  ???? ??????????

 6. #6
  Meteor Netizen
  Join Date
  Nov 2019
  Location
  Italy
  Posts
  1

  ?????? ????????

  ?????? ????? ????????? ???????????

  ????? ??? ??????

 7. #7
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  151

  hobionsithCiz tovus


 8. #8
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  154

  Ticeneocapept iskxl


 9. #9
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  152

  FloulaPlanlit mbdmo


 10. #10
  Member
  Join Date
  Oct 2019
  Posts
  149

  Tuntygync gvzto


 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top