Take a tour around their fabulous residences.

More...